Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

Vážení klienti a obchodní partneři,

společnost DEWETech s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry. Naším cílem je ochrana Vašich údajů, včetně osobních, při jejich zpracování. Společnost DEWETech s.r.o., Tehovská 25/1237, 100 00 PRAHA 10, IČ: 09687084, DIČ: CZ09687084 zpracovává veškeré osobní údaje plně v souladu s právními a legislativními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti (www.dewetech.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti DEWETech s r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, konkurence apod.).

 1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost DEWETech s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Králík (MANAGER GDPR)
tel: +420 603 551 812
e-mail: kralik@dewetech.cz

 1. Účely zpracování

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti obchodu, dodávky a výroby tvarových výpalků a válcovaných plechů včetně souvisejících činností, jež je podloženo níže uvedenými právními základy zpracování:

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu při zasílání nabídek nových produktů a dalších reklamních sdělení
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb, výběr uchazeče o zaměstnání
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: pro vědecké a výzkumné účely, uchování dokumentace pro údržbu systémové integrace
 1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů

Osobní údaje subjektu údaje začne společnosti DEWETech s.r.o. zpracovávat až poté, co klient potvrdí svůj souhlas se zasíláním newsletterů a dalších reklamních sdělení.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost DEWETech s.r.o.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti (viz výše), tak také zasláním oznámení na e-mail: info@dewetech.cz . Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti DEWETech s.r.o. možné.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodní činností a dodáním zboží a služeb

V případě realizace uzavřeného smluvního vztahu na realizaci obchodní činnost, dodání zboží popř. služeb a realizaci systémové integrace bude společnost DEWETech s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu název společnosti, jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží či služba dodána na adresu určenou v objednávce.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost DEWETech s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Společnost DEWETech s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost DEWETech s.r.o. provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost DEWETech s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.
Společnost DEWETech s.r.o. bude zpracování e-mailových adres a telefonických kontaktů zákazníků provádět sama.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizování podnětů, dotazů a reklamací

Prostřednictvím zaslání požadavku se mohou naši zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.
Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti DEWETech s.r.o. bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti DEWETech s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti DEWETech s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.
Pokud bude společnosti DEWETech s.r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost DEWETech s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti DEWETech s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost DEWETech s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti DEWETech s.r.o. reklamaci vyřídit.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost DEWETech s.r.o. bez předávání třetím stranám.  Bude-li to vhodné či potřebné je společnost DEWETech s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost DEWETech s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku či služby, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost DEWETech s.r.o. využívat pro stejné výrobky či služby různé dodavatele).

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 1. Další příjemci

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 1. Další třetí strany

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 1. Jiné účely zpracování

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.
V případě výběru vhodného uchazeče o zaměstnání za účelem uzavření či plnění smluvního vztahu budou osobní údaje zpracovávány po dobu nejdéle dvou let. Po uplynutí této doby budou vymazány a skartovány.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 1. Další práva subjektu údajů spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností DEWETech s.r.o. nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti DEWETech s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).
Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti DEWETech s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše v čl. 1.
Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost DEWETech s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 1. Neposkytnutí osobních údajů

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 1. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 23.5.2018.